GVS thông 10 có lõi (10 cuộn/dây, 10 dây/bịch)

GVS thông 10 có lõi (10 cuộn/dây, 10 dây/bịch)

  • NH_00381